1. Przedmiot regulaminu

Niniejsze warunki użytkowania regulują stosunki umowne pomiędzy Lokato GmbH, Seitzstr. 16, 80538 Monachium, Niemcy (zwane dalej również „Lokato“) a użytkownikiem aplikacji mobilnej „Pingonaut Kids“ (zwanej dalej „Aplikacją“).

 1. Funkcjonalność aplikacji

Aplikacja działa w połączeniu z zegarkiem Pingonaut. Jest to zegarek dziecięcy, który umożliwia lokalizację i bezpośrednią komunikację z użytkownikiem dzięki karcie SIM. Za pomocą danych GPS zegarka (GPS, GSM, AGPS i LBS), masztów nadawczych i dostępnych bezprzewodowych sieci WLAN, dane o pozycji i ruchu (zwane dalej również „danymi geopozycyjnymi“) są gromadzone i przesyłane do Lokato za pośrednictwem mobilnego połączenia danych. Lokato przetwarza te dane i udostępnia użytkownikowi w aplikacji. Dalsze szczegóły techniczne dotyczące funkcjonalności i zakresu usług można znaleźć na stronie internetowej Lokato (lokato.eu) oraz w opisie produktu. Dalsze informacje można znaleźć również w naszym FAQ.

 

 1. Rejestracja
  • Po pobraniu aplikacji z Apple App Store lub sklepu Play (wymagane wersje – patrz FAQ) należy zarejestrować się podając adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło. Adres e-mail i hasło służą również jako dane dostępowe dla osoby, która zarządza aplikacją.
  • Po zakończeniu procesu rejestracji i aktywacji konta można wprowadzić dane użytkownika zegarka Pingonaut. Wymaga to między innymi pseudonimu lub imienia dziecka, a także numeru karty SIM i telefonu.
 2. Uwagi specjalne

  • Lokato będzie stale podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia ciągłej dostępności aplikacji oraz rejestracji lokalizacji i pozycji, a także w celu jak najszybszego wyeliminowania wszelkich usterek. W szczególności w sytuacjach niezależnych od nas (np. burze) lub w związku z wykonaniem niezbędnych czynności konserwacyjnych, naprawczych lub innych działań w zakresie wyposażenia technicznego Lokato lub wyposażenia technicznego osób trzecich, które dostarczają danych, treści, informacji bądź zdolności transmisyjnych dla Lokato, mogą jednak wystąpić nieuniknione, tymczasowe zakłócenia lub obniżenie wydajności (prędkości).
  • Mobilne połączenie danych i jego wydajność (szybkość) zależą również od czynników pozostających poza kontrolą Lokato i sferą wpływów. Obejmują one między innymi wystarczający odbiór mobilny w lokalizacji Pingonaut Kidswatch, zakłócenia lub przerwy w odbiorze mobilnym przez tunele, garaże, przejścia podziemne lub inne zakłócenia, np. warunki pogodowe, takie jak burze, urządzenia zakłócające, budynki, mosty lub góry, intensywne korzystanie z łączności komórkowej w odpowiedniej komórce radiowej itp.
  • Do korzystania z Pingonaut Kidswatch wymagana jest aktywna karta SIM operatora telekomunikacyjnego. Treść i zakres opcji transmisji danych i radiotelefonii komórkowej regulują wyłącznie warunki uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym. Odbieranie pakietów danych może wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. opłaty roamingowe), w zależności od taryfy, a w szczególności w przypadku prowadzenia działalności za granicą. Szczegóły można znaleźć w opisie usługi i warunkach umownych danego usługodawcy.
  • Pomoc techniczna jest ograniczona wyłącznie do korzystania z karty SIM dostarczonej przez Lokato. Jeśli użytkownik zmieni dostawcę, funkcjonalność Pingonaut Kidswatch może zostać osłabiona.
  • W odniesieniu do treści i zakresu tzw. danych osobowych odsyłamy do Ochrona danych oraz Polityki Prywatności Lokato.
 3. Obowiązki użytkownika

  • Wszystkie dane udostępnione podczas rejestracji muszą być dokładne i kompletne. Dane dostępowe muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim.
  • Użytkownik aplikacji musi uzyskać zgodę osoby, której pozycja i dane o ruchu są udostępniane. Obowiązek ochrony dóbr osobistych, jak również stosowania prawa, spoczywa wyłącznie na użytkowniku aplikacji.
 4. Prawa użytkowania

  • O ile nie uzgodniono inaczej, Lokato udziela Użytkownikowi niewyłącznego, wieczystego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z Aplikacji, poprzez aktywację Aplikacji. Obejmuje to również prawo do korzystania z treści i informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji. Nie obejmuje to jednak prawa do otrzymywania przyszłych aktualizacji, uaktualnień, uzupełnień, wsparcia lub pomocy technicznej, chyba że Lokato wyraźnie zaznaczyło to wcześniej. W takim przypadku te aktualizacje lub dodatki również podlegają niniejszym Warunkom użytkowania, chyba że uzgodniono inaczej.
  • Korzystając z Aplikacji, użytkownik w zamian przyznaje Lokato proste, niewyłączne, nieograniczone w czasie i treści, zbywalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystywania wszystkich danych nieosobowych, w szczególności danych geopozycyjnych i danych w celu określenia miejsca pobytu lub takich, których dane osobowe zostały usunięte (dane anonimowe), aby móc przekazać te informacje służbom ratowniczym (policja i bezpieczeństwo publiczne) lub osobom wyznaczonym przez użytkownika jako osoby upoważnione w nagłych wypadkach i za jego wyraźną zgodą.
 5. Przepisy końcowe

  • Umowy pomiędzy Lokato a użytkownikiem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i możliwość zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.
  • W przypadku sporów prawnych istnieje możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Poniższy link Komisji Europejskiej (zwanej również platformą OS) zawiera informacje na temat internetowego systemu rozstrzygania sporów i służy jako centralny punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży on-line:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
   Lokato nie uczestniczy jednak w postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu przed sądem polubownym dla konsumentów i nie jest do tego prawnie zobligowany.
  • Informacje na temat unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dalsze informacje na temat dyrektywy UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE) można znaleźć w oddzielnych uwagach. Dotyczy to również wskazówek dotyczących utylizacji baterii.
  • Jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Klientem a Lokato jest sąd właściwy dla siedziby Lokato.
  • Nawet w przypadku nieważności prawnej poszczególnych punktów, pozostałe części umowy pozostają wiążące. Punkty nieskuteczne zastępuje się, jeśli takie istnieją, przepisami ustawowymi.
Support
Wenn du Fragen zu unseren Produkten oder einer Bestellung hast, melde dich einfach!
Support
Wenn du Fragen zu unseren Produkten oder einer Bestellung hast, melde dich einfach!
Technische Fragen?
Fragen zur Bestellung?
Newsletter Anmeldung
Registriere Dich für unseren Newsletter, profitiere von exklusiven Rabatt-Aktionen und erfahre als Erste/r, wenn es Neues bei uns gibt!

Mit der Eintragung nehme ich die Datenschutzbestimmungen von der Lokato GmbH an. Ich bin mir darüber bewusst, dass die Lokato GmbH mich per E-Mail über interessante Angebote informiert und hierzu meine Email-Adresse sowie von mir mitgeteilte personenbezogene Daten zu diesem Zwecke verarbeitet. Dies kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Social Media
Newsletter Anmeldung
Registriere Dich für unseren Newsletter, profitiere von exklusiven Rabatt-Aktionen und erfahre als Erste/r, wenn es Neues bei uns gibt!
 
Mit der Eintragung nehme ich die Datenschutzbestimmungen von der Lokato GmbH an. Ich bin mir darüber bewusst, dass die Lokato GmbH mich per E-Mail über interessante Angebote informiert und hierzu meine Email-Adresse sowie von mir mitgeteilte personenbezogene Daten zu diesem Zwecke verarbeitet. Dies kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Social Media