Polityka prywatności Lokato GmbH

 

Lokato GmbH, Seitzstrasse 16, 80538 Monachium, Niemcy (zwane dalej „Lokato”) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych. Lokato jest organem odpowiedzialnym w rozumieniu obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody dotyczące ochrony danych

Klikając na przycisk „Zgadzam się” wyrażam zgodę Lokato GmbH, Seitzstrasse 16, 80538 Monachium, Niemcy (zwane dalej „Lokato”) na:

 • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz danych osób, na rzecz których korzystam z usług Lokato wyłącznie w celu świadczenia usług Lokato, oraz
 • w przypadku wywołania połączenia alarmowego, przekazanie danych geolokalizacyjnych (danych GPS) danego produktu Lokato organizacjom ratunkowym (np. połączeniealarmowe, policja, straż pożarna, służby bezpieczeństwa) wraz z nazwiskiem osoby w bazie danych Lokato, do której urządzenie jest przypisane, jeśli to konieczne.

Wyrażam zgodę na dobrowolne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i mogę je w każdej chwili odwołać. Jeśli odwołam przetwarzanie danych, to pozostanie ono zgodne z prawem do momentu odwołania, a odwołanie wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Moje prawa i obowiązki są szczegółowo wyjaśnione w polityce prywatności Lokato, przeczytałem je i akceptuję.

Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać taką zgodę od swojego prawnego opiekuna.

 

A. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się wyłącznie      zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (DSGVO i BDSG). Poniżej znajdują się dalsze szczegóły.

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za ochronę danych

Z nami, jako osobą odpowiedzialną i naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych   osobowych, mogą Państwo skontaktować się drogą pocztową i mailową pod        następującym adresem.

Lokato GmbH
Seitzstrasse 16
80538 Monachium, Niemcy
dataprivacy@lokato.de

II. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Aby móc korzystać z usług Lokato,Użytkownik musi wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Lokato danych osobowych Użytkownika oraz osób, które zarejestrują się w celu korzystania z usług, takich jak jego dzieci lub     krewni. Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do   zidentyfikowania osoby fizycznej (patrz art. 4 nr 1 GDPR).

Dane osobowe, które Lokato zbiera od Użytkownika, przetwarza i wykorzystuje w następujący sposób:

 • od Użytkownika, tj. osoby rejestrującej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numery telefonów, język, lokalizacja, hasło, zgoda Użytkownika na warunki i politykę prywatności Lokato, formularze zgody Użytkownika oraz – w odpowiednich przypadkach – inna forma komunikacji z Lokato (w tym wiadomości na czacie, wiadomości głosowe), ID, IMEI, książka adresowa zegarka, adres IP. W zakresie, w jakim korzystają Państwo z odpłatnych usług lub zamawiają produkty: dane karty kredytowej (numer karty kredytowej (PAN), imię i nazwisko, na które karta została wydana, kod bezpieczeństwa). W dalszej części będziemy odnosić się do tych danych jako „Dane Wnioskodawcy”
 • od osób, dla których chcesz korzystać z usług: pseudonim lub imię i nazwisko, numer telefonu produktu Lokato, dane geolokalizacyjne w przypadku połączenia alarmowego, ID, IMEI, książka adresowa zegarka, adres IP. Dane te określane są dalej jako „dane Użytkownika”
 • osób lub organizacji, które należy powiadomić w nagłych wypadkach: numer telefonu, czy jest to telefon komórkowy, na który możemy również wysłać wiadomość SMS oraz adres e-mail na dodatkowe powiadomienia awaryjne. Dane te zwane są dalej „danymi zgłoszeniowymi”
 • „dane analityczne”: gromadzimy następujące dane
 • GoogleAnalytics: aktywność Użytkownika w aplikacjach, user-id i kliknięte elementy sterujące
 • Intercom: rejestr rozmów z pomocą techniczną, adres e-mail, nazwa, język
 • Crashlytics, Fabric: Crash-logs in case of an app crash
 • Mapbox: wyświetlane mapy, wyszukiwane wpisy w strefie bezpieczeństwa
 • bezprzewodowe źródła pozyskiwania danych: wieże radiowe, sieci WLAN i współrzędne GPS (anonimowe, tylko jeśli zakupiono zegarek z chipem GPS).
 • manitu: hosting serwera
 • ActiveCampaign, Mailchimp: adres e-mail, nazwa
 • Maxmind: adres IP

III. Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe

1. Dane dotyczące rejestracji

Dane zamówienia są nam potrzebne do realizacji zamówienia i rejestracji, wysyłania potwierdzeń, a także, do przetwarzania transakcji płatniczych oraz wysyłania produktów i faktur.

2. Dane Użytkownika

Dane użytkownika służą do przyporządkowania poszczególnych produktów Lokato do osób, aby móc odróżnić ich wyświetlanie na naszej stronie internetowej od oprogramowania dla urządzeń mobilnych, jeżeli użytkownik się tam zarejestrował. Ponadto potrzebujemy danych Użytkownika, aby móc zapewnić służbom ratowniczym odpowiednie informacje o tym, kto i gdzie potrzebuje pomocy.

3. Dane zgłoszeniowe

W przypadku pozostawienia przez Użytkownika danych zgłoszenia na naszej stronie internetowej, odpowiednie informacje zostaną przesłane do osób wskazanych przez Użytkownika w przypadku uruchomienia połączenia alarmowego.

4. Dane z analizy

Gromadzimy dane analityczne, aby stale ulepszać nasze usługi i kontaktować się z Państwem.

IV. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody (patrz wyżej, patrz art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).
 • 6 ust. 1 lit. b DSGVO stanowi podstawę prawną dla realizacji umowy pomiędzy Państwem a nami. Jest to również podstawa prawna, jeżeli umowa jest zawierana na wniosek osoby zainteresowanej.
 • W nagłych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu poprawy naszych usług, obejmuje to również analizę korzystania przez Państwa z naszych usług, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest ciągłe doskonalenie usług na rzecz klientów.

V. Usunięcie danych

Dane rejestracyjne, dane Użytkownika i dane zgłoszeniowe są przechowywane i przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy. Po rozwiązaniu umowy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych, będziemy je przechowywać aż do zakończenia odpowiedniego obowiązku przechowywania. Wszystkie pozostałe dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w naszej siedzibie) po rozwiązaniu umowy. Konkretnie oznacza to: jeśli usuną Państwo konto, zakładamy, że umowa została rozwiązana. Jeśli zarejestrowałeś kilka zegarków na jednym koncie, usuwamy dane dotyczące jednego zegarka, tzn. dane Użytkownika i związane z nimi dane zgłoszeniowe.

Niezależnie od powyższego, usuwamy wiadomości na czacie, wiadomości głosowe, wiadomości tekstowe i dane geolokalizacyjne w ciągu 30 dni od przesłania ich do nas.

VI. Uprawnienie do reprezentowania

Użytkownik niniejszym oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia zgody na niniejszą Politykę Prywatności dla siebie, dla osób, dla których chce skorzystać z usług Lokato, jak również dla osób, które mają zostać powiadomione w nagłych wypadkach. Wyrażają Państwo również zgodę na pełną zdolność do czynności prawnych oraz oświadczają Państwo, że są pełnoletni.

VII. Gdzie przetwarzane są Państwa dane

Wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane na chronionych serwerach w Niemczech. Dostęp do niego mają tylko specjalnie upoważnione osoby, które są zaangażowane w techniczne lub handlowe wsparcie usług.

VIII. Ujawnienie danych osobowych

1. Sytuacja nadzwyczajna

Dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim w momencie uruchomienia połączenia alarmowego, tj. z jednej strony organizacjom ratunkowym, a z drugiej strony osobom wskazanym przez Państwa w naszym systemie. Jeżeli przekazanie danych osobowych jest konieczne do świadczenia usług Lokato, odbywa się to (np. wykorzystanie adresu IP użytkownika w celu umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej lub naszego oprogramowania dla urządzeń przenośnych).

2. Inne formy przekazywania danych

Korzystamy z procesora kontraktowego w Niemczech w celu świadczenia usług i – patrz dane do analizy – wykorzystujemy różne inne procesory kontraktowe, aby poprawić nasze usługi i skontaktować się z Państwem.

IX. Źródło danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są zbierane od Państwa jako osoby zainteresowanej i od Użytkownika.

X. Automatyczne podejmowanie decyzji

Wyboru dokonujemy na podstawie preselekcji kraju, wybranego języka, adresu IP i lokalizacji. Filtrujemy współrzędne geograficzne, aby określić dokładną lokalizację.

XI. Ciasteczka

Zobacz Politykę dotyczącą plików cookie Lokato.

XI. Strony internetowe osób trzecich

Jeżeli nasze strony internetowe lub oprogramowanie dla urządzeń przenośnych zawiera linki do stron internetowych lub treści osób trzecich, Lokato nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez te osoby trzecie i Lokato nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

B. Prawa osoby, której dotyczą dane

Państwo jako wnioskodawcy, osoby korzystające z naszych usług oraz osoby, których dane osobowe wykorzystujemy w kontekście danych zgłoszeniowych, są uprawnione w szczególności do następujących praw zainteresowanych osób zgodnie z DSGVO:

I. Prawo do informacji

Mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa będą przez nas przetwarzane.

W przypadku takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od nas następujących informacji:

 • cele, dla których dane osobowe będą przetwarzane (patrz wyżej w odpowiednich sekcjach)
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione
 • planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeśli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji w tym celu, kryteria określania okresu przechowywania
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której one dotyczą

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe dotyczące Państwa zostaną przekazane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o uzyskanie informacji na temat odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przeniesieniem. Wszystkie pozostałe prawa do informacji przysługują nam w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe są niedokładne lub niekompletne. W takim przypadku musimy natychmiast przeprowadzić rektyfikację.

III. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z poniższymi warunkami mogą Państwo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo poprawność danych osobowych dotyczących Państwa przez okres, który pozwala administratorowi danych zweryfikować poprawność danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i odmawia się usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda się ograniczenia wykorzystania danych osobowych
 • administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione przyczyny, którymi kierował się administrator danych, przeważają nad powodami.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane takie – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego. Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniecie Państwo przez nas poinformowani przed zniesieniem ograniczenia.

IV. Prawo do anulowania

1. Obowiązek anulowania

Użytkownik może zażądać od nas natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych z któregokolwiek z poniższych powodów:

Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.

Anulują Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.

Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub sprzeciwiają się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.

Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Usunięcie Państwa danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 DSGVO, podejmiemy odpowiednie środki, również działania techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, że Państwo jako osoba zainteresowana zażądali usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych.

2. Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 • w sprawie korzystania z wolności wypowiedzi i informacji
 • wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega przetwarzanie na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, lub wykonywanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i jak również art. 9 ust. 3 DSGVO
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a, przypuszczalnie uniemożliwia lub poważnie utrudnia osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 • aby dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych.

Dalsze wyjątki mogą wynikać z prawa europejskiego, prawa Republiki Federalnej Niemiec i kraju związkowego Hamburga.

V. Prawo do informacji

W przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do nas, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Będziemy mieli prawo być informowani o takich odbiorcach.

VI. Prawo do przekazywania danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały podane w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, bez ingerencji osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO oraz
 • przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe były przez nas przekazywane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przekazywania danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej.

VII. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f organu ochrony danych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Nie będziemy dalej przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody przetwarzania, które zasługują na ochronę i które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie nie będzie służyło do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowaniu, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą automatycznych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

VIII. Prawo do cofnięcia oświadczenia o zgodzie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie na ochronę danych osobowych. Cofnięcie Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które odbyło się na podstawie Państwa zgody, aż do odwołania.

IX. Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, wraz z profilowaniem

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które ma skutki prawne dla niego lub które w podobny sposób znacząco wpływa na niego. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a osobą odpowiedzialną
 • z powodu przepisów prawa Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, którym odpowiedzialny podlega, oraz że ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów
 • za Państwa wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje z niniejszego numeru IX (1) do (3) nie mogą być oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO, chyba że ma zastosowanie art. 9 ust. 2 lit. a lub g DSGVO i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w niniejszym punkcie IX (1) i (3), podjęliśmy uzasadnione środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, przedstawienia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

X. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez szkody dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają Państwo miejsce zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza organ ochrony danych.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 DSGVO.

X. Wykonywanie swoich praw

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących wobec nas praw, proszę wysłać e-mail na adres dataprivacy@lokato.de.

 

C. Status i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest ważne od maja 2018 r. i stanowi aktualnie obowiązującą wersję. Ze względu na dalszy rozwój strony internetowej, ofert, aplikacji na urządzeniach mobilnych, ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, lub ze względu na dalszy rozwój prawny, konieczna może okazać się zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dostępne do wydrukowania na naszej stronie internetowej.

D. Przepisy ogólne

W zakresie, w jakim niniejsza polityka prywatności nie zawiera żadnych przepisów, zastosowanie mają ogólne zasady i warunki firmy Lokato. Tutaj: https://pingonaut.com/datenschutz-facts

 

 

 

Support
Wenn du Fragen zu unseren Produkten oder einer Bestellung hast, melde dich einfach!
Support
Wenn du Fragen zu unseren Produkten oder einer Bestellung hast, melde dich einfach!
Technische Fragen?
Fragen zur Bestellung?
Newsletter Anmeldung
Registriere Dich für unseren Newsletter, profitiere von exklusiven Rabatt-Aktionen und erfahre als Erste/r, wenn es Neues bei uns gibt!

Mit der Eintragung nehme ich die Datenschutzbestimmungen von der Lokato GmbH an. Ich bin mir darüber bewusst, dass die Lokato GmbH mich per E-Mail über interessante Angebote informiert und hierzu meine Email-Adresse sowie von mir mitgeteilte personenbezogene Daten zu diesem Zwecke verarbeitet. Dies kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Social Media
Newsletter Anmeldung
Registriere Dich für unseren Newsletter, profitiere von exklusiven Rabatt-Aktionen und erfahre als Erste/r, wenn es Neues bei uns gibt!
 
Mit der Eintragung nehme ich die Datenschutzbestimmungen von der Lokato GmbH an. Ich bin mir darüber bewusst, dass die Lokato GmbH mich per E-Mail über interessante Angebote informiert und hierzu meine Email-Adresse sowie von mir mitgeteilte personenbezogene Daten zu diesem Zwecke verarbeitet. Dies kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Social Media